Personlig og engageret juridisk rådgivning

AdvokatFyn a/s har en lokal forankring, der kommer dig og det fynske til gode. Uanset om du er privat klient, erhvervskunde eller begge dele. Vores arbejdsområder spænder vidt, og vores erfaringsgrundlag er stort. Vi er beskæftiget med sager, der strækker sig fra dødsboer, til virksomhedsrådgivning, over private retssager  til straffesager – men uanset hvilket område der er tale om, er det med den bedst mulige løsning for klienten for øje, og kvalitet i arbejdet er helt afgørende for os. 


 

Arbejde og ansættelse
- Funktionær- og lønmodtagerforhold
 

Entreprise
- Kontraktsindgåelse

- Udbudsret
- Projektudvikling

- Voldgiftbehandling
 

Erhverv
- Selskabsretlige forhold
- Generationsskifte
- Virksomhedskøb og –salg
 

Erstatning
- Arbejdsskader
- Autoskader
- Patientskader
 

Familie
- Ægtepagter
- Skilsmisse og bodeling
- Testamenter og arveret
- Dødsbobehandling
 

Forældreansvar
- Forældremyndighed
- Samvær
- Bopæl
 

Fast ejendom
- Køb og salg
- Projektudvikling
- Administration af andelsboliger
 

Forsikring
- Ansvarssager
- Personskadesager
 

Immaterielle rettigheder og IT-ret
- Varemærker
- Designs
- Patenter
- Domænesager
 

Inkasso
- Fogedretlig inddrivelse
- Realkreditinkasso og tvangsauktioner
 

Insolvens
- Gældssanering
- Rekonstruktion
- Konkurs
 

Landbrug
- Køb og salg
- Generationsskifte

- Kriserådgivning
 

Lejeforhold
- Boliglejeret
- Erhvervslejeret
 

Offentlig ret
- Rådgivning af offentlige myndigheder

- Offentlig Ret
 

Procesførelse
- Retssager
- Voldgiftssager
- Konfliktløsning, mediation  og retsmægling
 

Straffesager
- Almindelige straffelovsovertrædelser
- Særlovsovertrædelser
 Fakta
Firmaets advokater er beskikket af Justitsministeren og er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.
 
Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti, som Advokatsamfundet foreskriver. Ansvarsforsikringen og garantien dækker udøvelsen af advokatvirksomheden, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvarsforsikringen er tegnet hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V.

Vi er underlagt de advokatetiske regler, som er udarbejdet af Advokatrådet. Det er Advokatnævnet, der påser overholdelsen af god advokatskik, og som kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes. Som forbruger kan man klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Der kan klages over advokatens salær og adfærd. Se mere på advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

Det oplyses i øvrigt, at AdvokatFyn a/s ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
 
AdvokatFyn a/s – cvr. nr. 25 35 36 41
Klientkonti:      Danske Bank reg.nr. 3224 kontonr. 3224130600
                        Nykredit Bank reg.nr. 8117 kontonr. 2766978
                        Rise Sparekasse reg.nr. 0847 kontonr. 0800001978

 

Alle klientmidler indestående på klientkonti er underlagt "Lov om en indskyder- og investorgarantiordning". Dette betyder, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum pr. indskyder under ordningen på 100.000 EUR. Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har klienten andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud.

 

Sikker mail til alle afdelinger:   sikker@advokatfyn.dk


XLweb