Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for AdvokatFyn a/s gælder for de opgaver, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

AdvokatFyn a/s er organiseret som et aktieselskab. Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens regler om advokater.

Opgaven og honorar

Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi et aftalebrev. Brevet fastslår vores forståelse af opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, hvilken advokat og øvrige medarbejder der vil være tilknyttet sagen, og honorarsatserne for de pågældende personer. I løbende kundeforhold og i mindre sager, hvor kunden selv entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastesager, kan dette fraviges.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning afgiver vi dog gerne – og altid over for forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget. Vi skønner det samlede honorar i forhold til den forventede arbejdsopgave. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, at vi kommer dybere ind i sagen, vil vi således orientere om de ændrede forudsætninger.

Fastsættelsen af et advokathonorar sker baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar, herunder om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres. Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

AdvokatFyn a/s er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient. I overensstemmelse med loven opbevarer vi legitimationsoplysningerne i 5 år efter afslutningen af din sag, hvorefter de slettes inden 30 dage fra afslutningstidspunktet. Såfremt der er omstændigheder i forbindelse med sagens behandling, der giver mistanke om, at en transaktion har eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, er vi forpligtet til at indberette dette til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet).

Fakturering

Almindeligvis udsteder vi faktura, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver (aconto) afregnes med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er otte dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

AdvokatFyn a/s modtager kontanter og visa/dankort. Vi modtager IKKE MobilePay, MasterCard og udenlandske betalingskort.

Forudbetaling

Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og eventuelle opgaverelaterede omkostninger, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til eksempelvis rimelige rejse- og opholdsudgifter, gebyrer, retsafgifter, skønsmænd og lignende, såfremt sagens karakter efter vores skøn nødvendiggør det.

Klientmidler

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på en klientkonto, hvor tilskrevne renter (både positive og negative renter) tilfalder kunden. Indestående på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000,00 (ca. 750.000,00 kr.), som er fastsat ved lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. AdvokatFyn a/s påtager sig intet ansvar for en kundes tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

AdvokatFyn a/s har forsøgt at fordele vores klientkonti blandt flere banker, hvoraf vi blandt andet benytter Danske Bank, Nykredit og Rise Flemløse Sparekasse.

Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

Fortrolighed

Alle medarbejdere hos AdvokatFyn a/s er underlagt tavshedspligt. Oplysninger modtaget som led i løsningen af opgaven vil således blive behandlet fortroligt i enhver henseende, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er fortrolige.

Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Vi er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

Kunden har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens AdvokatFyn a/s har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Afslutning af opgaven

AdvokatFyn a/s fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Opbevaring af sager

AdvokatFyn a/s udleverer normalt i forbindelse med sagens afslutning alle originale dokumenter, og vi opbevarer sagsakterne elektronisk i mindst fem år fra fakturadato. Om opbevaring, sletning, indsigt i data mv. henvises i øvrigt til vores persondatapolitik på hjemmesiden.

Klager

Den 1. oktober 2015 trådte et nyt forbrugerklagesystem i kraft. For vores klienter betyder det, at skulle der opstå en uoverensstemmelse i vores samarbejde, så har de mulighed for at klage til Advokatnævnet. Oplysninger om klageprocessen kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær og/eller utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail: postkasse@advokatnaevnet.dk. Læs mere på www.advokatnævnet.dk.  Nævnet er en uafhængig klageinstans oprettet under Det Danske Advokatsamfund, jf. retsplejelovens § 144, stk. 1. Læs mere om Advokatnævnet.

AdvokatFyn a/s kontaktoplysninger

AdvokatFyn a/s

Kullinggade 31C

5700 Svendborg

CVR: 2535 3641

Telefon: +45 62 21 00 00

Email: sikker@advokatfyn.dk

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og AdvokatFyn a/s skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Alle advokater hos AdvokatFyn a/s er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet ved Codan forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, mistet goodwill, forringelse af image m.v., eller andre former for indirekte tab.