Persondatapolitik

Velkommen til AdvokatFyn a/s’ information om vores behandling af persondata.

AdvokatFyn a/s vil i forbindelse med udøvelse af advokatbistand være dataansvarlig.

Hvis du ønsker at kontakte AdvokatFyn a/s i relation til behandlingen af persondata, finder du vore kontaktoplysninger nedenfor.

AdvokatFyn a/s

Kullinggade 31C

5700 Svendborg

CVR-nr.: 2535 3641

Telefon: +45 62 21 00 00

E-mail: sikker@advokatfyn.dk

Oplysninger om vores behandling af dine persondata

Når en klient henvender sig til os for at få advokatbistand og anden juridisk rådgivning, vil vi modtage persondata fra klienten, primært dennes egne data, men evt. også persondata om andre personer, herunder modparter.

Klienter vil ved en sags begyndelse modtage separat information om vores behandling af persondata. Parter vil ofte modtage et link med information om behandlingen, men i det omfang AdvokatFyn a/s grundet tavshedspligt, advokatetiske regler mv. ikke kan kontakte en person, oplyses også om vores behandling af persondata her på vores hjemmeside. Nedenstående oplysninger retter sig derfor særligt til modparter, tredjeparter og besøgende på vores hjemmesider.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det primære formål at levere kvalificeret juridisk rådgivning til vores klienter.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dels for at kunne opfylde den aftale, som er indgået mellem os som advokatfirma og dig som klient, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1(b) samt dels for varetage klientens retlige interesser, herunder beskyttelse af klientens ejendom og sundhed, dels af de retlige forpligtelser, AdvokatFyn a/s er underlagt, eksempelvis hvidvaskloven, tavshedspligt og advokatetiske regler, jf. artikel 6, stk. 1, litra c). Det kan også være begrundet i behovet for at kunne håndtere et eventuelt retskrav på vegne af dig, herunder for at det pågældende krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens artikel 9 stk. 2, (f), eller  det kan også være nødvendigt for at overholde klientens eller tredjemands arbejds- sundheds- eller socialretlige forpligtelser eller varetage specifikke rettigheder, jf. samme forordnings artikel 9, stk. 2, litra b).

Vi behandler endvidere almindelige personoplysninger i medfør af den gældende interesseafvejningsregel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). Denne regel benyttes for at gennemføre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling og i de tilfælde, hvor vi vurderer, at vi har en legitim interesse i at kunne behandle dine personoplysninger, som vejer tungere end hensynet til den registrerede.

Vi er endvidere forpligtet ifølge lovgivningen og de advokatetiske regler til at opbevare en række oplysninger om vores kunder og den rådgivning, vi har ydet. Dette kan derfor også være grundlaget, for at opbevarer dine personoplysninger.

Vores sekundære formål med at behandle dine persondata, herunder din IP-adresse under anvendelse af cookies, er for at bruge oplysningerne til statistik, til forbedring af vores hjemmeside og evt. til reklame, og behandlingsgrundlaget herfor er vores legitime interesse i at kunne drive, markedsføre og udvikle vores forretning og ydelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

I forbindelse med vores ydelse af advokatbistand og juridisk rådgivning til vores klienter og til tredjeparter vil det ofte være almindelige persondata, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, stilling samt kontraktmæssige og familiemæssige relationer til vores klient, der bliver behandlet. I de tilfælde hvor det er nødvendigt, modtager vi også cpr.nr., det kan f.eks. være i forbindelse med stiftelse af selskaber, oprettelse af testamenter eller underskrift af skøder.

I visse sagstyper, særligt straffesager, personskadesager, ansættelsessager og familieretlige sager kan det være nødvendigt for at kunne rådgive vores klient, at vi behandler dine oplysninger om rent private forhold, strafferetlige oplysninger og følsomme personoplysninger, såsom helbredsforhold og fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Hvidvaskningsreglerne

AdvokatFyn a/s er i visse tilfælde forpligtet efter hvidvaskloven til at indhente og opbevare legitimationsoplysninger, som pas, kørekort og sundhedskort. Dette kan eksempelvis være i sager, hvor vi modtager et pengebeløb på vegne af dig. Hvis din sag er omfattet af hvidvasklovens regler, vil du blive informeret herom i forbindelse med, at vi beder dig indsende/indlevere kopi af legitimationsoplysningerne.

Disse oplysninger opbevarer vi separat, og sletter dem automatisk efter 5 år fra sagens afslutning.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor.

Derfor afhænger det af indholdet i vores juridiske bistand og rådgivning, hvilke modtagere, dine oplysninger evt. sendes til.

Overførsel af personoplysninger kan ske til følgende kategorier af modtagere:

 • din egen advokat, hvilket typisk giver dig oplysning om de persondata, vi har registreret om dig hos os.
 • offentlige myndigheder, herunder domstolene, kommuner, regioner, styrelser, politiet, Skat samt den digitale portal ”minretssag.dk” mv.
 • sagsspecifikke samarbejdspartnere, herunder ejendomsmægler, realkreditinstitutioner, kommuner, skønsmand, leverandør, brancheforening, fagforening, etc.
 • vor klients øvrige relevante professionelle rådgivere, eksempelvis klientens revisor og udenlandske advokat, og
 • vore databehandlere, som behandler data på vore vegne ved drift af vores virksomhed.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil kun overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, hvis det forinden er aftalt med dig og vi har fået samtykke hertil.

Vore databehandlere er beliggende i EU, og dine persondata overføres derfor ikke til tredjelande, medmindre andet er aftalt.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Persondata til brug for vores ydelse af advokatbistand stammer først og fremmest fra vor klient.

Derudover vil vi oftest modtage persondata fra andre involverede i sagen, herunder fra andre parter og parters advokater, og fra domstole, nævn, og andre offentlige myndigheder.

Visse data, som vi har behov for at få fra offentlige registre, vil stamme fra offentligt tilgængelige kilder, eksempelvis fra tingbogen og cvr-registeret.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år for at kunne opfylde vore forpligtelser, herunder iht. bogføringsloven og de advokatetiske regler om interessekonfliktcheck. Visse af oplysningerne slettes dog efter 5 år, jf. hvidvaskningsloven.

Har vi modtaget dine kontaktoplysninger i forbindelse med et arrangement, opbevarer vi oplysningerne i op til 1 år fra arrangementet er afsluttet. Dette for at kunne kontakte dig, hvis vi får et lignende arrangement, eller for at give information om evt. ændringer af arrangementet.

Hvis vi har modtaget en ansøgning (uopfordret eller opfordret), vil de personlige data, som du som ansøger har givet os kun blive anvendt som led i rekrutteringsprocessen og en eventuel ansættelse. Oplysningerne vil blive opbevarer fortroligt, og det er kun medarbejder, der er involveret i rekrutteringsprocessen, der har adgang til dem.

Vi forbeholder os at opbevarer ansøgningen i op til 1 år. Hvis vi indenfor dette år for en ledig stilling, vil vi derved kunne kontakte dig. Efter 1 år vil din ansøgning automatisk blive slettet. Hvis du ønsker, at vi skal opbevarer den i længere tid, skal du notere dette i ansøgningen.

Du har altid mulighed for at få slettet dine oplysninger. Her skal du blot kontakte os. Se vores kontaktoplysninger på hjemmesiden.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 • Ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret).
 • Ret til at få berigtiget forkerte oplysninger (rettelse).
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores almindelige sletning indtræffer.
 • I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • I visse tilfælde kan du gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført dine personoplysninger til dig selv, eller en anden repræsentant, hvis du ytrer ønske herom.
 • Hvis du som led i behandlingen af dine personoplysninger har afgivet samtykke hertil, har du ret til at trække dit samtykke til behandling tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Klage til Datatilsynet

Hvis du har spørgsmål til AdvokatFyn a/s’ behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til os per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne for AdvokatFyn a/s fremgår her på siden.

Hvis du efter henvendelse til AdvokatFyn a/s om behandling af dine persondata ønsker dette, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.   For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk